چاپ        ارسال به دوست

اردوی درونشهری بازدید از موزه سالار محتشم خمین

بازدید از موزه سالار محتشم خمین

اردوی درون شــهری بازدیــد از مــوزه ســالار محتشــم  در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۰توســط انجمــن علمــی برگــزار گردیــد کــه در آن دانشــجویان و اســاتید و کارمنــدان دانشــکده شــرکت داشــته انــد.


  ١١:١٤ - چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨    /    عدد : ٣٩٩٨    /    تعداد نمایش : ١٠٢٥