ریاست دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز


دکتر زینب روستائی

هیات علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

ارتباط با ریاست 

تلفن

071-36286271

فاکس

071-36272722

ایمیل