معاونت توسعه و پشتیبانی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

دکتر مجید صادقی مزیدی

هیات علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

ارتباط با معاونت

تلفن تماس

071-36286272

ایمیل