معاونت آموزش و پژوهش دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

دکتر محمد علی همتی

هیات علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

ارتباط با معاونت آموزش

تلفن

071-36264693

ایمیل