مدیر گروه های دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرسول هادیان

گروه علوم  قرآن و حدیث 

دکتر وفادار کشاورزی