روابط عمومی و دبیرخانه دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز


تلفن تماس

071-36286271

071-36272720 داخلی 0

فاکس

071-36272722